Hồ Huy Tựu

Hồ Huy Tựu

Ch.ngành: Marketing
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: tuuhh@ntu.edu.vn
Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Ch.ngành: Kinh tế và quản lý môi trường tự nhiên
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: nguyenngocduy@ntu.edu.vn
Lê Kim Long

Lê Kim Long

Ch.ngành: Kinh tế nông nghiệp
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: lekimlong@ntu.edu.vn
Nguyễn Thị Trâm Anh

Nguyễn Thị Trâm Anh

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: anhntt@ntu.edu.vn
Nguyễn Hữu Khôi

Nguyễn Hữu Khôi

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: khoinh@ntu.edu.vn
Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc

Ch.ngành: Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: ngocnv@ntu.edu.vn
Quách Thị Khánh Ngọc

Quách Thị Khánh Ngọc

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: ngocqtk@ntu.edu.vn
Phạm Thành Thái

Phạm Thành Thái

Ch.ngành: Kinh tế phát triển
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thaipt@ntu.edu.vn