Huỳnh Văn Vũ

Huỳnh Văn Vũ

Ch.ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng khoa
Email: vuhv@ntu.edu.vn
Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Thanh Tuấn

Ch.ngành: Kết cấu máy và thiết bị ô tô
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
Huỳnh Lê Hồng Thái

Huỳnh Lê Hồng Thái

Ch.ngành: Kết cấu máy và thiết bị
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thai@ntu.edu.vn
Nguyễn Văn Thuần

Nguyễn Văn Thuần

Ch.ngành: Cơ kỹ thuật
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thuannv@ntu.edu.vn