Nhữ Khải Hoàn

Nhữ Khải Hoàn

Ch.ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Quyền Trưởng khoa
Email: hoannk@ntu.edu.vn
Bùi Thúc Minh

Bùi Thúc Minh

Ch.ngành: Năng lượng và môi trường điện từ
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: minhbt@ntu.edu.vn
Nguyễn Hoài Bão

Nguyễn Hoài Bão

Ch.ngành: Thiết bị mạng và nhà máy điện
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 0908256194
Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
Email: baonh@ntu.edu.vn
Phan Văn Cường

Phan Văn Cường

Ch.ngành: Vật lý và công nghệ
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: cuongpv@ntu.edu.vn
Hoàng Thị Thơm

Hoàng Thị Thơm

Ch.ngành: Kỹ thuật điện
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thomht@ntu.edu.vn