Ngô Thị Hoài Dương

Ngô Thị Hoài Dương

Ch.ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Viện trưởng
Email: hoaiduong@ntu.edu.vn
Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Văn Duy

Ch.ngành: Vi sinh vật học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Email: duynv@ntu.edu.vn
Phạm Thị Minh Thu

Phạm Thị Minh Thu

Ch.ngành: Khoa học sinh học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 01649791773
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thuptm@ntu.edu.vn
Phạm Thu Thủy

Phạm Thu Thủy

Ch.ngành: Sinh hóa, sinh lý và sinh học phân tử
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thuypt@ntu.edu.vn