Phạm Quốc Hùng

Phạm Quốc Hùng

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Viện trưởng
Email: hungpq@ntu.edu.vn
Nguyễn Tấn Sỹ

Nguyễn Tấn Sỹ

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Email: synt@ntu.edu.vn
Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng

Ch.ngành: Thủy sản và Hải dương học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: hoanglm@ntu.edu.vn
Ngô Văn Mạnh

Ngô Văn Mạnh

Ch.ngành: Nuôi thủy sản nước mặn, lợ
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: manhnv@ntu.edu.vn
Trần Văn Phước

Trần Văn Phước

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
Email: phuoctv@ntu.edu.vn