Đặng Xuân Phương

Đặng Xuân Phương

Ch.ngành: Kỹ thuật cơ khí và Tự động hóa
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng phòng
Email: phuongdx@ntu.edu.vn
Website:
Hoàng Hà Giang

Hoàng Hà Giang

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại:
Email: gianghh@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Thu Nga

Nguyễn Thị Thu Nga

Ch.ngành: Kinh tế thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên chính
Điện thoại:
Email: ngantt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Thu

Trần Thị Thu

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại:
Email: thutt@ntu.edu.vn
Website:
Đặng Văn Tiên

Đặng Văn Tiên

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0987531713
Email: tiendv@ntu.edu.vn
Website: