Trần Minh Văn

Trần Minh Văn

Ch.ngành: Công nghệ thông tin
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 12345
Chức vụ: Tổ trưởng (phụ trách đơn vị)
Email: minhvan@ntu.edu.vn
Website: www.minhvan.com
Phạm Văn Hưng

Phạm Văn Hưng

Ch.ngành: Công nghệ thông tin
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0973268209
Email: hungpv@ntu.edu.vn
Website:
Lê Minh Huy

Lê Minh Huy

Ch.ngành: Công nghệ thông tin
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0989636325
Email: huylm@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long

Ch.ngành: Công nghệ thông tin
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0977096344
Email: longnn@ntu.edu.vn
Website:
Đinh Phan Cao Nguyên

Đinh Phan Cao Nguyên

Ch.ngành: Công nghệ thông tin
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0333195690
Email: nguyendpc@ntu.edu.vn
Website: dpcnguyen.vn.com.vn