Nguyễn Tấn Sỹ

Nguyễn Tấn Sỹ

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Phó Viện trưởng
Email: synt@ntu.edu.vn
Website:
Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng

Ch.ngành: Thủy sản và Hải dương học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: hoanglm@ntu.edu.vn
Website:
Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

Lê Hoàng Thị Mỹ Dung

Ch.ngành: Dinh dưỡng học nghề cá
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: lehtmd@ntu.edu.vn
Website:
Trương Thị Bích Hồng

Trương Thị Bích Hồng

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: hongttb@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Đình Huy

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: huynd@ntu.edu.vn
Website:
Đinh Văn Khương

Đinh Văn Khương

Ch.ngành: Sinh thái môi trường
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: khuong.dinh@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Phương Linh

Phạm Phương Linh

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: linhpp@ntu.edu.vn
Website:
Hoàng Thị Thanh

Hoàng Thị Thanh

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: thanhht@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Thúy

Nguyễn Thị Thúy

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Kỹ sư
Điện thoại:
Email: thuynguyen@ntu.edu.vn
Website:
Mai Như Thủy

Mai Như Thủy

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: thuymn@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Lê Trang

Trần Thị Lê Trang

Ch.ngành: Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 058.590104
Email: letrang@ntu.edu.vn
Website: