Ninh Thị Kim Anh

Ninh Thị Kim Anh

Ch.ngành: Kinh tế Quản lý Nghề cá
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
Email: kimanh@ntu.edu.vn
Website:
Lê Bá Quỳnh Châu

Lê Bá Quỳnh Châu

Ch.ngành: Tài chính ngân hàng
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: chaulbq@ntu.edu.vn
Website:
Huỳnh Cát Duyên

Huỳnh Cát Duyên

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: duyenhc@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: hanhntm@ntu.edu.vn
Website:
Phan Thảo Nguyên

Phan Thảo Nguyên

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Giảng viên
Email: nguyenpt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thanh Quảng

Nguyễn Thanh Quảng

Ch.ngành: Du lịch
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: quangnt@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Ch.ngành: Du lịch
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: trandnk@ntu.edu.vn
Website:
Đỗ Thị Thanh Vinh

Đỗ Thị Thanh Vinh

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Email: vinhdtt@ntu.edu.vn
Website: