Ninh Thị Kim Anh

Ninh Thị Kim Anh

Ch.ngành: Kinh tế Quản lý Nghề cá
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Chức vụ: Phụ trách bộ môn
Email: kimanh@ntu.edu.vn
Website:
Lê Bá Quỳnh Châu

Lê Bá Quỳnh Châu

Ch.ngành: Tài chính ngân hàng
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: chaulbq@ntu.edu.vn
Website:
Huỳnh Cát Duyên

Huỳnh Cát Duyên

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: duyenhc@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: hanhntm@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thị Nga

Trần Thị Nga

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên
Điện thoại: 0935016587
Email: ngatt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thanh Quảng

Nguyễn Thanh Quảng

Ch.ngành: Du lịch
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 0974409894
Email: quangnt@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Đoàn Nguyễn Khánh Trân

Ch.ngành: Du lịch
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: trandnk@ntu.edu.vn
Website:
Đỗ Thị Thanh Vinh

Đỗ Thị Thanh Vinh

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên cao cấp-PGS
Điện thoại:
Email: vinhdtt@ntu.edu.vn
Website: