Đỗ Quang Điệp

Đỗ Quang Điệp

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: diepdq@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Văn Anh

Đoàn Văn Anh

Ch.ngành:
Học vị: Trung cấp LLCT
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: anhdv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thanh Bình

Nguyễn Thanh Bình

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh:
Email: binhnt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Trung Cao

Nguyễn Trung Cao

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: caont@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Văn Cương

Vũ Văn Cương

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: cuongvv@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Hồng Hà

Phạm Hồng Hà

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: haph@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Xuân Hoài

Nguyễn Xuân Hoài

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: hoainx@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Công Khánh

Nguyễn Công Khánh

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: khanhnc@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Văn Kiên

Vũ Văn Kiên

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: kienvv@ntu.edu.vn
Website:
Hứa Văn Nghiệp

Hứa Văn Nghiệp

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: nghiephv@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Quý

Nguyễn Văn Quý

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: quynv@ntu.edu.vn
Website:
Bùi Anh Tài

Bùi Anh Tài

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: taiba@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Tài

Nguyễn Văn Tài

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: tainv@ntu.edu.vn
Website:
Hứa Khánh Tâm

Hứa Khánh Tâm

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email:
Website:
Nguyễn Quang Thắng

Nguyễn Quang Thắng

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: thangnq@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Trung

Trần Văn Trung

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: trungtv@ntu.edu.vn
Website:
Võ Thanh Tuấn

Võ Thanh Tuấn

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: tuanvt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Văn Tuyển

Nguyễn Văn Tuyển

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: tuyennv@ntu.edu.vn
Website: