Nguyễn Sỹ Phúc

Nguyễn Sỹ Phúc

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Chuyên viên chính
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: phucns@ntu.edu.vn
Website:
Đỗ Quốc Doanh

Đỗ Quốc Doanh

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: doanhdq@ntu.edu.vn
Website:
Phan Văn Ngữ

Phan Văn Ngữ

Ch.ngành:
Học vị:
Chức danh: Nhân viên bảo vệ
Email: ngupv@ntu.edu.vn
Website: