Nguyễn Hồ Phong

Nguyễn Hồ Phong

Ch.ngành: Giáo dục thể chất
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: phongnh@ntu.edu.vn
Website:
Trương Hoài Trung

Trương Hoài Trung

Ch.ngành: Giáo dục thể chất
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: trungth@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Đình Đô

Nguyễn Đình Đô

Ch.ngành: Giáo dục học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: dond@ntu.edu.vn
Website:
Hồ Thanh Nhã

Hồ Thanh Nhã

Ch.ngành: Giáo dục học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: nhaht@ntu.edu.vn
Website:
Lê Thị Thủy

Lê Thị Thủy

Ch.ngành: Công nghệ nuôi trồng thủy sản
Học vị: Đại học
Chức danh: Chuyên viên
Email: thuylt@ntu.edu.vn
Website:
Giang Thị Thu Trang

Giang Thị Thu Trang

Ch.ngành: Giáo dục thể chất
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: tranggtt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Văn Tự

Trần Văn Tự

Ch.ngành: Giáo dục thể chất
Học vị: Đại học
Chức danh: Giảng viên
Email: tutv@ntu.edu.vn
Website: