Phạm Thu Thủy

Phạm Thu Thủy

Ch.ngành: Sinh hóa, sinh lý và sinh học phân tử
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Điện thoại:
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: thuypt@ntu.edu.vn
Website:
Đặng Thúy Bình

Đặng Thúy Bình

Ch.ngành: Đa dạng sinh học biển
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: binhdt@ntu.edu.vn
Website:
Văn Hồng Cầm

Văn Hồng Cầm

Ch.ngành: Khoa học sinh học ứng dụng
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: camvh@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Chính

Nguyễn Thị Chính

Ch.ngành: Công nghệ sinh học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại: 0973490768
Email: chinhnt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Thanh Hải

Ch.ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: haintt@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Mai

Phạm Thị Mai

Ch.ngành: Sinh học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: maipt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Công Minh

Nguyễn Công Minh

Ch.ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: minhnc@ntu.edu.vn
Website:
Đoàn Thị Thu Phương

Đoàn Thị Thu Phương

Ch.ngành: Kế toán
Học vị: Đại học
Chức danh: Giáo viên trung học
Điện thoại: 0949758828
Email: phuongdtt@ntu.edu.vn
Website:
Vũ Đặng Hạ Quyên

Vũ Đặng Hạ Quyên

Ch.ngành: Công nghệ sinh học
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: quyenvdh@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Hải Thanh

Nguyễn Thị Hải Thanh

Ch.ngành: Sinh học biển
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: thanhnth@ntu.edu.vn
Website:
Lê Nhã Uyên

Lê Nhã Uyên

Ch.ngành: Công nghệ sinh học
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Điện thoại:
Email: uyenln@ntu.edu.vn
Website: Uyenln@ntu.edu.vn