Nguyễn Văn Ngọc

Nguyễn Văn Ngọc

Ch.ngành: Kinh tế và quản lý kinh tế quốc dân
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: ngocnv@ntu.edu.vn
Website:
Phan Thị Xuân Hương

Phan Thị Xuân Hương

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: huongptx@ntu.edu.vn
Website:
Đặng Hoàng Xuân Huy

Đặng Hoàng Xuân Huy

Ch.ngành: Kinh tế Quản lý Nghề cá
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: huydhx@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Thị Thanh Thủy

Phạm Thị Thanh Thủy

Ch.ngành: Quản lý nghề cá quốc tế
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: thanhthuypt@ntu.edu.vn
Website:
Phạm Hồng Mạnh

Phạm Hồng Mạnh

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Email: manhph@ntu.edu.vn
Website: