Nguyễn Thị Trâm Anh

Nguyễn Thị Trâm Anh

Ch.ngành: Kinh tế
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Email: anhntt@ntu.edu.vn
Website:
Trần Thùy Chi

Trần Thùy Chi

Ch.ngành: Quản lý kinh tế và Nuôi trồng thủy sản
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: chitt@ntu.edu.vn
Website:
Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương

Bùi Nguyễn Phúc Thiên Chương

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email:
Website:
Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Huỳnh Thị Ngọc Diệp

Ch.ngành: Kinh tế và quản lý nuôi trồng TS
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: diephtn@ntu.edu.vn
Website:
Bùi Thu Hoài

Bùi Thu Hoài

Ch.ngành: Kinh tế quốc tế và phát triển
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: hoaibt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Nga

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Tiến sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: ngant@ntu.edu.vn
Website:
Diệp Bích Ngân

Diệp Bích Ngân

Ch.ngành: Tài chính thương mại quốc tế
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: ngandb@ntu.edu.vn
Website:
Lê Thị Thanh Ngân

Lê Thị Thanh Ngân

Ch.ngành: Kinh tế công
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: nganltt@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: trangntq@ntu.edu.vn
Website:
Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Thị Dung

Ch.ngành: Quản trị kinh doanh Thương mại
Học vị: Thạc sỹ
Chức danh: Giảng viên
Email: dungnt@ntu.edu.vn
Website: