Nguyễn Thị Lan

Năm sinh: 1979
Email: lannt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Luật kinh tế
  • Chức vụ: Phụ trách bộ môn
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học