Phan Văn Cường

Năm sinh: 1975
SĐT:
Email: cuongpv@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Vật lý và công nghệ
  • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 19/11/2018: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong năm học 2017-2018, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1362/QĐ-ĐHNT
  • 27/05/2019: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1452/QĐ-ĐHNT
  • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
  • 02/10/2020: Giấy khen, Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1207/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học