Phạm Bá Linh

Năm sinh: 1977
Email: linhpb@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 05/06/2020: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1467/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học