Quách Hoài Nam

Năm sinh: 1974
Email: namqh@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật Tàu thủy
  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 29/09/2009: Giấy khen, Có nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường (Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường), Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1156/QĐ-ĐHNT
  • 03/06/2015: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1854/QĐ-BGDĐT
  • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
  • 09/11/2020: Bằng khen cấp Bộ/Tỉnh, Đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3528/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học