Trần Doãn Hùng

Năm sinh: 1976
Email: hungtd@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu
  • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Học SĐH ở nước ngoài

Khen thưởng

  • 30/09/2015: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong năm học 2014-2015, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 885/QĐ-ĐHNT
  • 27/05/2019: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1452/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học