Trần Trọng Đạo

Năm sinh: 1979
Email: trongdao@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sỹ
  • Chức danh: Giảng viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT
  • 02/10/2020: Giấy khen, Gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 1207/QĐ-ĐHNT
  • 12/11/2020: Giấy khen, Học viên có thành tích học tập và xây dựng tập thể lớp bồi dưỡng CBQL cấp Khoa/Phòng, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Tp.HCM, 861/QĐ-CBQLGDHCM
  • 12/10/2021: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Đã có đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3268/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học