Trần Trọng Đạo

Năm sinh: 09/02/1979
SĐT:
Email: trongdao@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/2001: Đại học, Giáo dục chính trị, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
 • 01/06/2008: Thạc sỹ, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Việt Nam
 • 28/02/2015: Tiến sỹ, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 01/09/2001: Hợp đồng thử việc; Bộ môn Mác - LêNin, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 01/11/2001: Hợp đồng tập sự GD và bồi dưỡng môn Tư tưởng HCM; ";
 • 09/10/2006: Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học & Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 09/04/2008: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Chủ nghĩa Xã hội Khoa học & Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 02/05/2008: Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Chính trị
 • 09/04/2009: Hợp đồng không thời hạn làm cán bộ giảng dạy tại Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Khoa Lý luận Chính trị
 • 01/01/2010: Bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn
 • 01/08/2010: Bổ nhiệm giữ chức vụ phụ trách bộ môn
 • 09/09/2011: Bộ môn Lý luận chính trị - Khoa Khoa học chính trị
 • 01/11/2011: Bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Khoa học Chính trị
 • 01/07/2012: Bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền trưởng Khoa Khoa học Chính trị

Khen thưởng

 • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học