Nguyễn Hữu Tâm

Năm sinh: 05/09/1978
SĐT:
Email: tamnh@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

 • Chuyên ngành: Triết học
 • Chức vụ: Trưởng Bộ môn
 • Học vị: Tiến sỹ
 • Chức danh: Giảng viên chính
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình đào tạo

 • 01/06/2001: Đại học, Triết học, Trường ĐH Khoa học Huế, Việt Nam
 • 15/04/2009: Thạc sỹ, Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Việt Nam
 • 29/11/2016: Tiến sỹ, Triết học, Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN, Việt Nam

Quá trình công tác

 • 04/09/2001: Hợp đồng thử việc; Bộ môn Mác - LêNin, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 01/11/2001: Hợp đồng tập sự GD và bồi dưỡng môn Tư tưởng HCM; ";
 • 01/11/2002: Tiếp tục tập sự giảng dạy tại Bộ môn Mác - LêNin, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 01/11/2003: Giảng dạy tại Bộ môn Mác - LêNin, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 01/08/2004: Giảng dạy tại Bộ môn Mác - LêNin, Trường ĐH Thuỷ sản;
 • 14/10/2004: Bổ nhiệm vào ngạch giảng viên
 • 09/10/2006: Giảng viên Bộ môn Triết học Mác - Lê nin - Khoa Lý luận Mác-Lênin
 • 17/11/2006: Phó Trưởng bộ môn Triết học Mac lênin
 • 09/05/2008: Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac lênin
 • 01/11/2011: Thôi giữ chức vụ Trưởng BM Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin, Khoa Lý luận chính trị
 • 01/10/2012: Nghiên cứu sinh chuyên ngành "Triết học" tại Học viện Khoa học xã hội - Viện KHoa học xã hội Việt Nam

Khen thưởng

 • 29/07/2019: Giấy khen, Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2014-2019, Hiệu Trưởng Trường ĐHNT, 852/QĐ-ĐHNT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học