Ngô Văn An

Năm sinh: 1980
Email: annv@ntu.edu.vn
Website: https://phongctsv.ntu.edu.vn/

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học