Nguyễn Thị Kim Vân

Năm sinh: 1972
Email: kimvan@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
  • Chức vụ:
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên chính
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

  • 03/06/2015: Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục", Có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1854/QĐ-BGDĐT

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học