Nguyễn Hoài Bão

Năm sinh: 1986
SĐT: 0908256194
Email: baonh@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Thiết bị mạng và nhà máy điện
  • Chức vụ: Quyền Trưởng Bộ môn
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Giảng viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học