Trần Trương Thy Thơ

Năm sinh: 1990
Email: thottt@ntu.edu.vn
Website:

Thông tin cá nhân

  • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
  • Chức vụ:
  • Học vị: Thạc sỹ
  • Chức danh: Chuyên viên
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Khen thưởng

Giảng dạy

Đề tài khoa học

Công trình khoa học