THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn của phòng TC-HC và phòng ĐTĐH đi công tác tại Trường ĐH Kiên Giang

Ngày 04/03/2020
Giờ 14:00
Đơn vị đăng ký Phòng TC-HC
Nội dung đăng ký Đưa đoàn của phòng TC-HC và phòng ĐTĐH đi công tác tại Trường ĐH Kiên Giang
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 5 ngày: 04/03->08/03, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 5 ngày: 04/03->08/03