THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận và Trường CĐ Nghề Ninh Thuận

Ngày 05/03/2020
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Trung tâm QHDN&HTSV
Nội dung đăng ký Làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận và Trường CĐ Nghề Ninh Thuận
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng