THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Trần Doãn Hùng đi họp bên tỉnh

Ngày 09/03/2020
Giờ 14:45
Đơn vị đăng ký VPGH
Nội dung đăng ký Đưa PHT Trần Doãn Hùng đi họp bên tỉnh
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng