THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo và quảng bá tuyển sinh taij Bình Thuận và Vũng Tàu

Ngày 27/03/2020
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Phòng ĐTSĐH
Nội dung đăng ký Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo và quảng bá tuyển sinh taij Bình Thuận và Vũng Tàu
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 3 ngày: 27/03->29/03, Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 3 ngày: 27/03->29/03