THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón SV lớp 59ATTP đi thực tập tại Bến Tre về Trường

Ngày 17/08/2020
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Khoa CNTP
Nội dung đăng ký Đón SV lớp 59ATTP đi thực tập tại Bến Tre về Trường
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 17/08->19/08, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 17/08->19/08