THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đón Trưởng đại diện Tổ chức Seed Table, Nhật Bản đến Trường làm việc

Ngày 31/07/2020
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Phòng KHCN
Nội dung đăng ký Đưa đón Trưởng đại diện Tổ chức Seed Table, Nhật Bản đến Trường làm việc
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 31/07->02/08, Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 31/07->02/08