THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón SV 59TP3 tham quan thực tập tại Đà lạt

Ngày 11/01/2021
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Khoa CNTP
Nội dung đăng ký Đón SV 59TP3 tham quan thực tập tại Đà lạt
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 3 ngày: 11/01->13/01