THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa PHT Quách Hoài Nam và Đoàn công tác đi công tác tại Phú Yên, Đà Nẵng

Ngày 07/01/2021
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Phòng TC-HC
Nội dung đăng ký Đưa PHT Quách Hoài Nam và Đoàn công tác đi công tác tại Phú Yên, Đà Nẵng
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng - 3 ngày: 07/01->09/01