THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Phòng Đào tạo và VPGH đi công tác tại Phú Yên

Ngày 08/01/2021
Giờ 09:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Đưa Phòng Đào tạo và VPGH đi công tác tại Phú Yên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 08/01->09/01