THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa HT Trang Sĩ Trung đi SBCR

Ngày 08/01/2021
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký Phòng TC-HC
Nội dung đăng ký Đưa HT Trang Sĩ Trung đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường