THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn đi quảng bá tuyển sinh tại Ninh Hòa, Vạn Ninh

Ngày 18/01/2021
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Đưa đoàn đi quảng bá tuyển sinh tại Ninh Hòa, Vạn Ninh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 18/01->19/01