THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa đoàn đi quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT ở TP Nha Trang

Ngày 21/01/2021
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Đưa đoàn đi quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT ở TP Nha Trang
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 21/01->22/01