THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Đoàn công tác của Trường đi tặng quà đồng bào miền núi xã Giang Ly, Khánh Vĩnh

Ngày 16/01/2021
Giờ 06:30
Đơn vị đăng ký Phòng TC-HC
Nội dung đăng ký Đưa Đoàn công tác của Trường đi tặng quà đồng bào miền núi xã Giang Ly, Khánh Vĩnh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng