THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Lãnh sự quán Mỹ tại sân bay Cam Ranh

Ngày 22/01/2021
Giờ 09:10
Đơn vị đăng ký Phòng Hợp tác Đối ngoại
Nội dung đăng ký Đón Lãnh sự quán Mỹ tại sân bay Cam Ranh
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0598 (Mercedes - 16 ghế) - Lê Ngọc Luân