THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón ông Trịnh Xuân Hiếu và ông Trần Đình Luân tại SBCR (Bay từ Hà Nội lúc 10h00).

Ngày 19/01/2021
Giờ 12:00
Đơn vị đăng ký Hội đồng Trường
Nội dung đăng ký Đón ông Trịnh Xuân Hiếu và ông Trần Đình Luân tại SBCR (Bay từ Hà Nội lúc 10h00).
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường