THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Lãnh đạo Trường đi SBCR

Ngày 20/01/2021
Giờ 11:00
Đơn vị đăng ký Phòng TCHC
Nội dung đăng ký Đưa Lãnh đạo Trường đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường