THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV lớp 62 QTDL 1,2 đi thực tế học phần Kỹ năng bỗ trợ tại Khu du lịch suối Hoa Lan - Khánh Hòa

Ngày 10/04/2021
Giờ 08:00
Đơn vị đăng ký Khoa Du lịch
Nội dung đăng ký Đưa SV lớp 62 QTDL 1,2 đi thực tế học phần Kỹ năng bỗ trợ tại Khu du lịch suối Hoa Lan - Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân - 2 ngày: 10/04->11/04