THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Tư vấn quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi

Ngày 30/03/2021
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Tư vấn quảng bá tuyển sinh tại các Trường THPT tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 5 ngày: 30/03->03/04