THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa và đón SV khóa 62 và khóa 60 ngành CNMT thăm quan học tập tại Hòn Mun

Ngày 04/04/2021
Giờ 07:00
Đơn vị đăng ký Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường
Nội dung đăng ký Đưa và đón SV khóa 62 và khóa 60 ngành CNMT thăm quan học tập tại Hòn Mun
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân