THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đón Chuyên gia tại SBCR

Ngày 02/04/2021
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký Phòng Hợp tác Đối ngoại
Nội dung đăng ký Đón Chuyên gia tại SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng