THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV Lào đi giao lưu nhân dịp tết cổ truyền tại Trường ĐH Thông tin Liên lạc

Ngày 13/04/2021
Giờ 07:30
Đơn vị đăng ký Phòng Hợp tác Đối ngoại
Nội dung đăng ký Đưa SV Lào đi giao lưu nhân dịp tết cổ truyền tại Trường ĐH Thông tin Liên lạc
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân