THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa Chuyên gia đi thăm quan và đi SBCR

Ngày 04/04/2021
Giờ 13:30
Đơn vị đăng ký Phòng Hợp tác Đối ngoại
Nội dung đăng ký Đưa Chuyên gia đi thăm quan và đi SBCR
Thời gian - Xe - Lái xe
Chiều - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng, Tối - 79C-0810 (LandCruiser - 7 ghế) - Phan Văn Dũng