THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Tiếp bước trường thi 2021 Sở GD&ĐT Phú Yên

Ngày 05/04/2021
Giờ 06:00
Đơn vị đăng ký Phòng Đào tạo Đại học
Nội dung đăng ký Tiếp bước trường thi 2021 Sở GD&ĐT Phú Yên
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79C-0773 (Altis - 5 ghế) - Nguyễn Xuân Trường - 2 ngày: 05/04->06/04