THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XE: Đưa SV 61. NTTS-2 đi tham quan thưc tế một số cơ sở Nuôi trồng Thủy sản, huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ngày 14/04/2021
Giờ 06:30
Đơn vị đăng ký Viện Nuôi trồng Thủy sản
Nội dung đăng ký Đưa SV 61. NTTS-2 đi tham quan thưc tế một số cơ sở Nuôi trồng Thủy sản, huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa, Khánh Hòa
Thời gian - Xe - Lái xe
Sáng - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân, Chiều - 79A-00381 (Thaco - 47 ghế) - Lê Ngọc Luân